Stadgar

Shade Events stadgar

Shade Events är en demokratisk ideell förening, vilket innebär att Shades verksamhet bygger på att vissa s.k. "stadgar" efterföljs, vilket med en annan benämning kan kallas "interna regler" för föreningen.

Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Shade Events (Shade)

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Huddinge.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

§4 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att anordna LAN för dator- och spelintresserade söder om Stockholm.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst- och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte.

§7 Medlemmar

För att räknas som medlem måste man godkänna dessa stadgar och aktivt ta ställning för ett medlemskap genom att årligen betala medlemsavgift och registrera sig på hemsidan. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta om avgiftsfritt medlemskap.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets giltighet
 2. val av mötets ordförande, sekreterare, justerare
 3. verksamhetsberättelse
 4. ekonomisk berättelse
 5. revisionsberättelse
 6. styrelsens ansvarsfrihet
 7. årets verksamhetsplan
 8. årets medlemsavgift
 9. val av årets styrelse
 10. val av årets revisor
 11. övriga frågor

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra. För att ett förslag skall antas krävs minst 60% majoritet av dem som röstar.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Styrelse och revisor

Verksamhetsåret 2016-2017

Styrelse

Freppa Hellgren

Ordförande
Mejl: fredrik@shadeevents.se

Per Bertilsson

Kassör
Mejl: per@shadeevents.se

Tommie Lagerroos

Sekreterare
Mejl: tommie@shadeevents.se

Revisor

Camilla Törnroos

Mejl: revisor@shadeevents.se

Tidigare årsmötesprotokoll

Shade Events är en demokratisk, ideell förening. Det innebär att vi en gång om året bjuder in våra medlemmar till ett årsmöte, där vi beslutar om föreningens framtida arbete.